Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

sexlovenmagic
10:02
8042 8751 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
sexlovenmagic
10:02
6366 2a6e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi
sexlovenmagic
10:02
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
sexlovenmagic
10:01
1356 672c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahomczi homczi
sexlovenmagic
10:01
Reposted frombeyooonce beyooonce viahomczi homczi
sexlovenmagic
10:01
2637 297b
Reposted fromdailylife dailylife
sexlovenmagic
10:01
2638 cad3
Reposted fromdailylife dailylife
sexlovenmagic
10:00
1275 8cd2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
sexlovenmagic
10:00
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomczi homczi
sexlovenmagic
09:59
2663 8859
Reposted fromdailylife dailylife
sexlovenmagic
09:58
2134 57fc
Reposted fromdailylife dailylife
sexlovenmagic
09:58
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife
sexlovenmagic
09:58
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife
sexlovenmagic
09:58
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
sexlovenmagic
09:57
9120 e90c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacrystalline crystalline
sexlovenmagic
09:57
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacrystalline crystalline
sexlovenmagic
09:57
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viacrystalline crystalline
sexlovenmagic
09:57
sexlovenmagic
09:57
sexlovenmagic
09:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl