Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

sexlovenmagic
20:58
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaalwayshappy alwayshappy
sexlovenmagic
20:58
sexlovenmagic
20:58
5157 0b40 500
sexlovenmagic
20:57
5113 d783
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaalwayshappy alwayshappy
20:57
0257 acbe
Reposted fromtosiaa tosiaa viaalwayshappy alwayshappy
20:56
sexlovenmagic
20:55
9499 4f41
Reposted froma-antimatter a-antimatter
sexlovenmagic
20:54
9282 2bec
Reposted fromoutline outline viaalliwantisyou alliwantisyou
sexlovenmagic
20:54
2166 9ab5 500
Reposted fromjethra jethra viaalliwantisyou alliwantisyou
sexlovenmagic
20:54
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
sexlovenmagic
20:54
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaalwayshappy alwayshappy
sexlovenmagic
20:53
4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
20:53
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
sexlovenmagic
20:53
sexlovenmagic
20:52
9113 ee2f
sexlovenmagic
20:52
chcę zdarzyć się tobie jeszcze jeden raz
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala
sexlovenmagic
20:52
To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala
sexlovenmagic
20:51
skoro tęsknisz znaczy, że kochasz w jakiś sposób ale kochasz....
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala
sexlovenmagic
20:51
1316 39ba 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
20:51
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl