Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

sexlovenmagic
13:37
1354 0000
Reposted frommisza misza viaoutoflove outoflove

June 24 2017

sexlovenmagic
16:10
0625 df76
Reposted fromcalifornia-love california-love
sexlovenmagic
16:10
0626 4091
Reposted fromcalifornia-love california-love
sexlovenmagic
05:51
8149 74d7 500
sexlovenmagic
05:50
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
05:49
5529 71ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
sexlovenmagic
05:49
5847 05ef
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
sexlovenmagic
05:49
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
05:49
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
05:48
0210 6387 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl
sexlovenmagic
05:48
0906 2027 500
mam lat 25
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vialaparisienne laparisienne
05:47
2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy viaalwayshappy alwayshappy
sexlovenmagic
05:47
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viaalwayshappy alwayshappy
sexlovenmagic
05:47
3229 f573
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalwayshappy alwayshappy

June 23 2017

sexlovenmagic
21:00
5885 2b66
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
sexlovenmagic
21:00
21:00
7985 6d9a
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
20:59
9630 a60f 500
Reposted fromkatalama katalama vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
20:59
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin vialaparisienne laparisienne
sexlovenmagic
20:59
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl